Chloryn Sodu MMS 500 ml NaClO2 Biomus

bms-013

Nowość

159,00 zł

CHLORYN SODU MMS NACLO2 500ML BIOMUS

MMS, czyli chloryn sodu, to odczynnik chemiczny o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym i utleniającym. Zdolny jest on do niszczenia szkodliwej pleśni, bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów zaledwie w kilka godzin.

Chloryn sodu wykorzystuje się przede wszystkim w celu uzdatniania wody, udrażniania rur i dezynfekcji urządzeń sanitarnych.

Tylko kilka kropel MMS jest w stanie oczyścić ze szkodliwych drobnoustrojów około 1 litr wody. Dzięki swym właściwościom często bywa stosowany w przypadku braku pewności co do jakości wody i w celu jej ewentualnego oczyszczenia; znane jest również jego wykorzystanie w farbiarstwie i fotografice.

MMS jest ustabilizowanym 25-28% tlenowym roztworem NaClO2 (chlorynu sodu) w wodzie destylowanej. Jego odczyn zmienia się na kwaśny po zmieszaniu go z rozcieńczonym kwaskiem cytrynowym, octem lub sokiem z cytrusów, a roztwór staje się lekko niestabilny i uwalnia gazowy dwutlenek chloru (ClO2).

Specyfikacja:

Nazwa:

Chloryn sodu

Synonimy:

Sodium chlorite, MMS, chloran (III) sodu, roztwór chloranu (III) sodu

Gatunek:

Czysty

Czystość:

R-r 25-28%

Wzór chemiczny:

NaClO2

Zawartość netto:

500 ml 

Producent:

biomus
ul. Chemiczna 7
20-329 Lublin

Termin przydatności:

Wszystkie oferowane produkty są świeże o ile nie napisano inaczej w ofercie.
Na życzenie podajemy dokładny termin przydatności e-mailowo lub telefonicznie.

Środki ostrożności:

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + 352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + 351 + 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywać w suchym, zaciemnionym i chłodnym miejscu.

Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Chronić przed dziećmi.

Napisz opinię

Chloryn Sodu MMS 500 ml NaClO2 Biomus

Chloryn Sodu MMS 500 ml NaClO2 Biomus

CHLORYN SODU MMS NACLO2 500ML BIOMUS

Może zainteresują Cie również

TOP