Polityka prywatności - Enaturalnie.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze Sklepu internetowego pod adresem https://enaturalnie.pl.
 2. Ponadto, niniejsza Polityka ma odpowiednie zastosowanie także w przypadkach w niej określonych, a zatem w razie składania zamówień na produkty oferowane przez Sklep:
  1. za pośrednictwem marketplace'ów takich jak arena.pl oraz emag.pl,
  2. za pośrednictwem allegro.pl,
  3. a także telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez e-mail.
 3. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kamil Kiryluk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FXGROUP Kamil Kiryluk, ul. Gajowa 83 lok. U1, 15-794 Białystok, NIP: 5422840570, REGON: 200802704, e-mail: sklep@enaturalnie.pl, tel.: +48 537 706 222.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora stanowi:
  1. wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. konieczność realizacji umów zawartych przez Ciebie z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

IV. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane:
  1. w celach, w  których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. otrzymywanie newslettera),
  2. w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów i usług własnych, w szczególności w przypadku danych zbieranych na fanpage’u w serwisie facebook.com).
 2. W powyższym zakresie Administrator będzie przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, hasło, adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania), numer NIP, pliki cookies, numer IP, numer konta bankowego lub numer karty kredytowej, datę urodzenia, nazwę użytkownika w serwisie facebook.com oraz w serwisie Google, a także inne dane przekazane Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą na tych portalach.
 3. Możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych. Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację z ofertą specjalną. Możesz skorzystać z oferty na zasadach określonych w informacji o niej, zrezygnować z niej, a także wnieść odwołanie od danej decyzji.

V. Udostępnianie danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator udostępnia Twoje dane osobowe, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą.
 3. Twoje dane zostaną również udostępnione podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym Sklep internetowy.
 4. Twoje dane mogą również zostanie udostępnione podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, podatkowe, rachunkowe.
 5. W przypadku wyrażenia zgody  na przekazywanie danych osobowych serwisowi okazje.info.pl (Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-418), Al. Kościuszki 23/25, KRS: 0000513788) oraz serwisowi ceneo.pl (Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000634928), Twoje dane osobowe zostaną przekazane ww. podmiotom  w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania naszego Sklepu i jakości obsługi.
 6. W razie dokonywania przez Ciebie zakupów towarów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem portalu allegro.pl (Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012), emag.pl (Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, KRS: 0000475630), arena.pl (Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, KRS: 0000414789), Twoje dane osobowe są udostępniane Administratorowi przez ten podmiot w celu realizacji zamówionego Towaru. W wyżej opisanym przypadku, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.
 7. Administrator jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe przetwarzane na fanpage’u w serwisie facebook.com oraz w serwisie Google. W zakresie – w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w ww. serwisach – niniejsza Polityka ma zastosowanie. 
 8. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Ciebie (osób, których dane dotyczą) z wyjątkiem przypadku określonego w pkt. 5.6 Polityki.

VI. Ochrona danych

 1. Administrator jest zobowiązany do ochrony Twoich danych zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych. Administrator wywiązuje się z tych obowiązków również w przypadku złożenia zamówienia w inny sposób niż przy wykorzystaniu strony internetowej Sklepu.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,
  4. dokładne i aktualne,
  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  7. bezpiecznie przechowywane,
  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.
 4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Sprzedającego są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedającego (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osób, które założyły konto w Sklepie są przetwarzane do czasu usunięcia tego konta z portalu. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

VII. Uprawnienia

 1. Jesteś uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Masz prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:
  1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
  2. od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
  3. o źródle z którego pochodzą Twoje dane,
  4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
 3. Ponadto na Twoje żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Twoje dane  osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli Twoje dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Poza tym w przypadku przetwarzania Twoich danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.
 5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy.
 6. Użytkownicy, którzy założyli konta w Sklepie, mogą zrealizować powyższe uprawnienia poprzez zakładkę „Zarządzanie prywatnością”.

VIII. Zmiana danych

 1. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

IX. Ciasteczka

 1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).
 4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
  2. statystycznym,
  3. przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.
 5. Administrator może umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
 8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.
 9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.
 10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.
 11. Administrator korzysta z Google Merchant Center, które wykorzystuje w celu przesyłania danych produktów oraz informacji o sklepie i marce pliki cookies umieszczonych na Twoich urządzeniu.
 12. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep na Twoim urządzeniu zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej.
 13. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Twojej przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.
 14. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzystasz, o IP komputera, dacie i godzinie wejścia, kwalifikacji zdarzenia.
 15. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

X. Postanowienia końcowe

 1. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej sklepu. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.

TOP